Hide description before available date

If enabled, assignment description is hidden before the opening date.

Visu palīdzības failu alfabētiskais rādītājs